Yesterday you said tomorrow.

Yesterday you said tomorrow.

Ähnliche Sprüche